Innovasjon i etablerte virksomheter

Det er en utfordring å sette innovasjon i system, spesielt i større bedrifter. Gjennom smidige og strukturerte metoder er det likevel mulig å lykkes med å etablere en god innovasjonsprosess.

Professor ved INSEAD, Nathan Furr, underviser i innovasjon- og teknologistrategi. Han har utviklet en integrert tilnærming til ledelse av transformasjon og innovasjon. Denne metoden bruker Sopra Steria NEXT i arbeidet med kunder både i privat og offentlig sektor. Vår erfaring er at flere ser fordelene med Furrs tilnærming. Likevel har få etablert en egen innovasjonsprosess, og færre har integrert denne som en del av virksomheten. Et fåtall har fokus på eksperimentering med nye forretningsmodeller.

Ny innovasjonsmetode er nødvendig

Virksomheter kan ikke lenger basere seg på de velkjente styrings- og planleggingsverktøyene. Som ansatte og ledere må vi lære oss å navigere i ukjent terreng med stor usikkerhet og mange ukjente faktorer. Strategisk planlegging ved bruk av tradisjonelle verktøy og metoder har fremdeles en sterk posisjon i mange ledergrupper og styrer. I følge Nathan Furr er strategisk planlegging, forretningsplaner og Porter Five Forces utgått på dato. Disse verktøyene ble laget i en tid da det ga mening å snakke om langtidsplaner og budsjetter. Tidene er endret. I dag opererer de aller fleste virksomheter med usikre rammebetingelser. Uansett hvor mange ressurser vi setter inn for å analysere verden rundt oss, vil vi sitte igjen med hypoteser og antagelser.

Nathan Furrs «The Innovator’s Method» er en ende-til-ende prosess for å utforme, forbedre ideer og lansere tjenester til markedet. Prosessen tar utgangspunkt i hvordan virksomheter kan respondere på endrede rammebetingelser og muligheter ved å benytte tilnærming og verktøy fra Lean startup, Design tenkning og andre tilsvarende verktøy. Metodikken er spesielt utformet for etablerte virksomheter og har fokus på ideprioritering, eksperimentering og forretningsmodellering i situasjoner der man står ovenfor mange valg og usikkerhet.

Krav til lederskap

Forretningsmodell, prismodell og kommunikasjon må testes, ifølge Furr. Ledelse i ukjent terreng betyr at ledere ikke kan bruke tidligere erfaringer til å trekke konklusjoner og beslutninger. Det som har virket tidligere, gir ikke nødvendigvis samme resultat i dag.

Ledere må involvere seg og la eksperimenteringsresultater avgjøre videre retning i innovasjonsarbeidet. Lederne må være fasilitatorer og sikre at konklusjoner blir tatt på bakgrunn av resultater fra testing. De tiltakene som gir størst verdi bør prioriteres. En bevissthet rundt hva som skal måles er nødvendig for å kunne prioritere.

¾ av virksomhetene henger etter

Digitalisering er mer enn å sette strøm på papirskjema. Digitalisering er å finne nye måter å skape verdi på. For å lykkes med digitalisering må virksomheter evne å endre seg og sine tjenester, altså evne å drive systematisk og kundeorientert innovasjon.

Innovasjon har etter hvert blitt et velkjent og mye brukt begrep også i norske virksomheter. Gjennom kartlegging av digital modenhet i et 70-talls norske virksomheter ser vi at bare 24 prosent av private og 20 prosent av offentlige virksomheter har klare rutiner for hvordan alle typer digitaliserings-prosjekter skal gjennomføres, med definerte roller og ansvarsområder. Et fåtall av de virksomhetene Sopra Steria har kartlagt, har testing av nye forretningsmodeller som en integrert del av sin innovasjonsprosess.

I innovasjonshub’en Sopra Steria NEXT har vi god erfaring fra å benytte Furrs tilnærming sammen med vårt eget styringsrammeverk og verktøy.  Vi har tro på at flere kan lykkes med sine innovasjonsinitativ om arbeidet systematiseres og fokus på nye forretningsmodeller intensiveres.

Legg igjen en kommentar