Teknologiledelse: Er det så viktig da?

De mest vellykkede virksomhetene vil i fremtiden være de som forstår teknologiledelse og best evner å utnytte teknologi til styring, effektivisering og innovasjon.

På lik linje med at ledere har behov for kunnskap om økonomi og mennesker, er teknologiforståelse avgjørende for å realiserenødvendige endringer i en digital tid og for å unngå at digital fornyelse ender opp i noe mer enn bare en tidsriktig hjemmeside.

Når problemstillinger knyttet til bruk av teknologi overlates til IT-avdelinger, er det fare for at både IT-strategier og teknologiinvesteringer i mindre grad gjenspeiler forretningssidens behov. Applikasjonene blir gjerne mer brukervennlige og båndbredden blir gjerne større, men både nødvendig tilpasning av arbeids- og ledelsesprosesser og evnen til å få relevant og tidsriktig informasjon uteblir. Konsekvensen er at gevinster av investeringer ikke realiseres. Teknologi er blitt forretning og det utfordrer lederkompetansen.

Hvilken teknologikunnskap må dagens ledere ha for å unngå fellene ved teknologiinvesteringer og for å lykkes med å vise vei inn i digitaliseringens tidsalder?

Gordon Moores lov om konstant årlig fordobling av datakraften (Brynjolfsson og Mcafee 2014)[1] gjør at vi i dag neppe ser hvordan digitalisering vil endre fremtidens samfunns- og arbeidsliv. De færreste av oss kunne for eksempel spå i 2006 at innen 2015 ville mer enn 80 prosent av den norske befolkningen handle på nett.

De som høster gevinstene er de som har forstått teknologiledelse

Informasjon blir mer tilgjengelig, og evnen virksomheter har til å analysere og anvende store datamengder vies økt oppmerksomhet. Big data er ikke lengre en snakkis, men noe som i tiden fremover vil påvirke utviklingen av både privat og offentlig sektor. På lik linje med big data har skytjenester gått fra å være en «hype» til å bli en del av vår hverdag. Skytjenester skaper nye muligheter for digital transformasjon og effektivisering knyttet til utsetting av tjenester og infrastruktur.

For å realisere gevinster av digitalisering kreves det linjeledere som forstår teknologiens muligheter og som ikke gjør teknologi til et saksområde for teknologene. Hvordan digitalisering kan bidra til å videreutvikle virksomheten og hvordan tilgjengelig informasjon kan brukes til å fatte beslutninger om fremtidige tjenester eller ressursbruk er to problemstillinger dagens ledere bør være på innsiden av. Kilder til denne kunnskapen finnes både hos ansatte, bruker/kunder og ved å sammenholde virksomhetens bruk av teknologi med hva som kjennetegner sammenlignbare virksomheter som har lykkes. Poenget er at de virksomhetene som lykkes best med å høste gevinster av digitalisering, er gjerne de samme som lykkes med å integrere IT og forretningssiden.

IT integrert del av alle forretningsområder

Teknologiledelse handler om å forholde seg aktivt til teknologiske problemstillinger og evne å stille spørsmål ved teknologiens virkefelt og muligheter. Teknologiledelse handler derfor i like stor grad om holdninger til teknologi som om kunnskap om teknologi. Hvor mange ledere vil si at: «medarbeidere er HR-avdelingens ansvar», eller: «økonomi, nei, det er økonomiavdelingens gebet». Teknologi er en innsatsfaktor på linje med økonomi og mennesker, og er for viktig til at det kan overlates teknologene. Det er først når diskusjoner om IT ikke lengre diskuteres som en egen greie, men som en integrert del av alle forretningsområdene og som en driver for nye muligheter, at teknologiledelse har vært utøvd med suksess.

Teknologi er driveren i alle virksomheters utvikling, og virksomhetsdrevet teknologi er faktoren for å lykkes. Spørsmålet er om lederne er beredt.

[1] Brynjolfsson, E. & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: W. W. Norton & Company

Dette innlegget har tidligere vært på trykk i ComputerWorld.

En kommentar om “Teknologiledelse: Er det så viktig da?”

Legg igjen en kommentar