Kan sosial kapital og tillit skape konkurransefortrinn?

Sosial kapital er et spennende begrep som mange synes er vanskelig å forstå – og ikke minst definere. Jeg vil i dette korte innlegget prøve å skape en bevissthet om sosial kapital, i tillegg til å forklare hvorfor tillit spiller en viktig rolle i dette.

Summen av potensielle og reelle ressurser
Sosial kapital kan ses på som noe kollektivt og individuelt, og representerer «en tilgang til kunnskap og ressurser som går utover ens egen grense»[1]. Begrepet har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, og kan enkelt forklares til å være summen av potensielle og reelle ressurser som både er tilgjengelig for kollektivet og individet gjennom nettverkskontakter.

Sosial kapital kan benyttes ved problemløsning, gi tilgang til sosiale arenaer eller skaffe ny og komplementær kunnskap[2]. Sosial kapital kan være med på å sikre aktører en evne til å hente fordeler ved å være medlem av sosiale nettverk eller andre sosiale strukturer.

Et eksempel som illustrerer dette er en studie av et konsulentfirmas produktivitet i en tjenesteytende sammenheng. Studiet anvendte prosjektfullføring som avhengig variabel og det viste seg at ca. 1/3 av produktivitetsforskjellene tilskrives kompetanse, der de resterende 2/3 ble forårsaket av forskjeller i sosial kapital! Kort fortalt betyr dette at jo mer sosial kapital man har tilgjengelig, jo lettere blir det å fullføre komplekse arbeidsoppgaver.

Petter Songe-MøllerJunior Consultant Petter Songe-Møller mener at sosial kapital handler om tilgang til kunnskap og informasjon som går utover egne grenser.
Foto: Hanne Kristine Fjellheim/Steria

Åpne og lukkede nettverk
Et nærstående begrep til sosial kapital, er nettverk. Om et nettverk er åpent eller lukket spiller en viktig rolle for utviklingen og utnyttelsen av sosial kapital. Lukkede nettverk med mange tette bånd egner seg godt til å konservere og bevare eksisterende ressurser, der åpne nettverk med relasjoner ut av gruppen vil være mer effektive til å skaffe seg nye ressurser (som for eksempel kunnskap). Dette kan illustreres med et eksempel fra din egen hverdag, der det ofte er slik at dine nærmeste kolleger og venner besitter mye av den samme kunnskapen og informasjonen som du selv har.

Sosial kapital handler om tilgang
Når du skal skape relasjoner utenfor ditt eget nettverk, skjer dette gjerne mot individer eller organisasjoner man ikke har spesielt god kjennskap til – og det er her tillit kommer inn. Tillit er nemlig et viktig virkemiddel i situasjoner som innebærer høy grad av usikkerhet. Tillit kan ha positive effekter på samarbeid i allianser og nettverk, og er spesielt viktig der aktørene ikke stoler blankt på formelle kontrakter. Ved å bygge tillitt kan aktører bli mer villig til å gå inn i en posisjon hvor man er sårbar, og aktøren forventer at den andre aktøren ikke oppfører seg opportunistisk, selv om muligheten byr seg. Man stoler rett og slett på at aktøren har kompetansen og evnen til å ta hånd om de tingene.

Avslutningsvis kan vi kort oppsummere at sosial kapital handler om tilgang til kunnskap og informasjon som går utover egne grenser – og medfølgende blir den mest effektive måten å hente inn ny kunnskap å se utover sitt eget etablerte nettverk. Tillit spiller inn som et viktig virkemiddel når to eller flere nye aktører skal samarbeide, og blir også et viktig virkemiddel for å lede disse prosessene.

Om tillitsbasert ledelse kan bli Norges nye konkurransefortrinn vil bli diskutert på Temamøte på BI den 7. oktober, der blant annet Sterias administrerende direktør Kjell Rusti vil snakke om hvilke effekter tillitsbasert ledelse har i praksis.

Les mer om dette og meld deg på HER

Petter Songe-Møller er Junior Consultant i infrastrukturavdelingen til Steria, og en del av Graduate-programmet 2014 for prosjektledelse. Han har studert Økonomi og IT-ledelse på Handelshøyskolen BI og har en master i Innovasjon og Kunnskapsutvikling fra Universitetet i Agder. Petter har stor interesse for teknologi og forretningsutvikling, og benytter denne interessen til å bygge bro mellom disse fagfeltene.

 

[1] Greve, A. (2000). «Sosial Kapital: Hvor står vi i dag?». Magma.

[2] Coleman, J. (1988). «Social capital in the creation of Human capital». Chicago Journals.

En kommentar om “Kan sosial kapital og tillit skape konkurransefortrinn?”

  1. Bra skrevet om et spennende og viktig tema! Tror dette er noe som vil belyses stadig mer fremover.

Legg igjen en kommentar